ΑΠΟΦΑΣΗ        8510/2012 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Χαράλαμπο Μαυρίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με το νόμο, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 22 Μαρτίου 2012, για να δικάσει την με αριθμό καταθέσεως 9213/15-3-2012 αίτηση, με αντικείμενο την αναστολή εκτελέσεως, κατ’ άρθρο 938 του ΚΠολΔ, μεταξύ: 

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ε. Λ. του Α. και της Ι., κατοίκου …… Θεσσαλονίκης, …….., που παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Αθανασίου Χατζηαθανασίου (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 2813), ο οποίος κατέθεσε έγγραφο σημείωμα. 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αριθμός 11 και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Φραντζή Φραντζίδη (Α.Μ.Δ.Σ.Θ. 5739), ο οποίος κατέθεσε έγγραφο σημείωμα. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υποθέσεως, κατά την εκφώνηση της από τη σειρά του σχετικού εκθέματος, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των οποίων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 938 παρ. 1 ΚΠολΔ, για την χορήγηση της αναστολής απαιτείται συμπλεκτικώς η συνδρομή τριών αυτοτελών προϋποθέσεων, δηλαδή: α) η προηγούμενη ή σύγχρονη με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, άσκηση της, κατ” άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής, η οποία ολοκληρώνεται με την επίδοση της στον καθ” ου απευθύνεται αυτή, β) η πιθανολόγηση του παραδεκτού αυτής και της βασιμότητας ενός τουλάχιστον λόγου της και γ) η πιθανολόγηση ότι η αναγκαστική εκτέλεση, που είναι ακόμη εκκρεμής, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα, επικαλούμενη έννομο συμφέρον και ισχυριζόμενη ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, ζητεί ν’  ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως και του ορισθέντος στις 28-3-2012 πλειστηριασμού, που επισπεύδεται από την καθ’  ης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας της, δυνάμει της με αριθμό 1581/26-1-2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κιλκίς Α. Ζ. και της υπ’ αριθ. 1582/6-2-2012 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, που άσκησε νομοτύπως κατά της επισπευδομένης εκτελέσεως, κατά τα εκτιθέμενα, ειδικότερα, στο δικόγραφο και να καταδικασθεί η καθ’ ης στα δικαστικά της έξοδα. 

Η αίτηση ασκήθηκε εμπροθέσμως (άρθρο 938 παρ. 3 ΚΠολΔ), αρμοδίως δε καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό, με την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 938 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί καταδίκης της καθ’ ης στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του αιτούντος, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον,  σύμφωνα  με το άρθρο  178 παρ.  3 του  Κώδικα Δικηγόρων, επί αιτήσεως χορήγησης αναστολής εκτέλεσης επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου. Πρέπει, επομένως, η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ΄ ουσίαν. 

Με το άρθρο 1 Ν. 3869/3-8-2010 που αφορά στη “Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις”, ορίζονται τα εξής: “1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο Δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση των οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, τέλη προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά”. Στις διατάξεις του άρθρου 9 του ιδίου νόμου ορίζεται η διαδικασία ρευστοποιήσεως της περιουσίας και προστασίας της κύριας κατοικίας και ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 2 ότι ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο Δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο  από τις  ισχύουσες  διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα της εκατό. Στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 19 ορίζεται ότι για έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαγορεύεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παραγράφου 9 παρ. 2 και οι αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 υποβάλλονται μετά την πάροδο πέντε μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Τέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 3588/2007 “Πτωχευτικός Κώδικας”, πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας ή ο θάνατος δεν κωλύουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι προϋπόθεση για την πτώχευση εμπόρου που έπαυσε την εμπορία του είναι η παύση της εμπορίας να έγινε μέσα στο χρόνο της παύσεως των πληρωμών του και ο τελευταίος να ανάγεται στο χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε την εμπορική ιδιότητα. Η μη πληρωμή χρεών που ήταν προγενέστερα της παύσης της εμπορίας δεν αρκεί για να κηρυχθεί σε πτώχευση, εάν δεν υπάρχει και παύση των πληρωμών κατά το χρόνο παύσης της εμπορίας (βλ Κοτσίρη Πτωχευτικό δίκαιο 7η έκδοση σελ. 99 επ.). 

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρος της αιτούσας Β. Μ. του Ν., που εξετάστηκε στο ακροατήριο με επιμέλεια της αιτούσας (η καθ’ ης δεν εξέτασε μάρτυρα) και όλων των εγγράφων που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση της καθ΄ ης η αίτηση, προς ικανοποίηση απαιτήσεως της ύψους 212.518,21 ευρώ, που απορρέει από   την   υπ’   αριθ.   2239520120/2-9-2004   σύμβαση δανείου, για την οποία εκδόθηκε η με αριθμό 17.219/2011 διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Δικαστηρίου τούτου, επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της αιτούσας. Αντίγραφο εξ απογράφου της διαταγής πληρωμής, με την από 1-7-2011 επιταγή προς πληρωμή, επέδωσε η καθ’  ης στην αιτούσα στις 7-7-2011 (βλ. την υπ’ αριθ. 8191 Δ77-7-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Α. Ι. και με τη με αριθμό 1581/25-1-2012 κατασχετήρια έκθεση ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κιλκίς Α. Ζ., κατασχέθηκε αναγκαστικώς ένα ακίνητο της αιτούσας και συγκεκριμένα ένα (1) διαμέρισμα – κατοικία, εμβαδού καθαρού 99,79 τ.μ., και μικτού 131,72 τ.μ., του 2ου ορόφου……….., του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς, το οποίο εκτιμήθηκε, από τον ως άνω δικαστικό επιμελητή στο ποσό των 84.000,00 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στα 2/3 της εκτίμησης, δηλαδή στο ποσό των 56.000,00 ευρώ, εκτίθεται

δε σε πλειστηριασμό στις 28-3-2012, δυνάμει της προαναφερόμενης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας αλλά και της υπ’ αριθ. 1.582/6-2-2012 περίληψης αυτής του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή. Η αιτούσα, κατά   της   επισπευδόμενης   σε   βάρος   της   άνω   αναγκαστικής εκτελέσεως, άσκησε παραδεκτώς και εμπροθέσμως, ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, την με αριθμό καταθέσεως 9212/15-3-2012 ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (βλ. τη με αριθμό 1336 Β/16-3-2012 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ε. Σ.), η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 13-1-2014, με την οποία ζητεί την ακύρωση της επισπευδόμενης δια των ως άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και περίληψης αυτής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Ταυτοχρόνως με την εν λόγω ανακοπή άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναστολής εκτελέσεως, σύμφωνα με την προμνησθείσα διάταξη του άρθρου 938 ΚΠολΔ. Με τον δεύτερο λόγο ανακοπής η αιτούσα ισχυρίζεται ότι στο πρόσωπο της συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και η επισπευδόμενη σε βάρος της αναγκαστική εκτέλεση πρέπει να ακυρωθεί, διότι το ακίνητο που κατασχέθηκε αποτελεί την κύρια κατοικία της και υπάγεται στις ρυθμίσεις του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 3869/2010, που απαγορεύει τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Ο λόγος αυτός πιθανολογείται ότι θα κριθεί νόμιμος και ουσία βάσιμος.

Ειδικότερα η αιτούσα είναι φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα. Η τελευταία είναι συνταξιούχος του Ι.Κ.Α. (ήταν μηχανικός Β’ της Ε.Τ.Ε.). Ποτέ δεν είχε την εμπορική ιδιότητα. Η επίδικη οφειλή δεν γεννήθηκε εντός του έτους 2010, αλλά προέρχεται από σύμβαση στεγαστικού δανείου, που υπεγράφη μεταξύ των διαδίκων το έτος 2004. Εξάλλου δεν πρόκειται για χρέος που πηγάζει από αδικοπραξία που τελέστηκε με δόλο. Η αιτούσα έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των χρεών της, αφού, όπως πιθανολογείται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα σε συνδυασμό και με την κατάθεση του προαναφερόμενου μάρτυρος, πέραν της οφειλής της προς την καθ’  ης, οφείλει, ενδεικτικά, την Τράπεζα Πειραιώς από σύμβαση δανείου το ποσό των 315.372,06 ευρώ, προς την Τράπεζα Πειραιώς από σύμβαση δανείου το ποσό των 184.395,00 ευρώ, προς την Τράπεζα ΜΑΡΦΙΝ, από σύμβαση καταναλωτικού δανείου το συνολικό ποσό των 51.500,00 ευρώ, προς το Ταμείο Πολιτικών Μηχανικών το ποσό των 4.000,00 ευρώ περίπου, την καταβολή του οποίου και ρύθμισε, ενώ πιθανολογείται ότι δεν έχει καταβάλει στην καθ’ ης τριάντα πέντε (35), περίπου, τοκοχρεωλυτικές δόσεις του ανωτέρω στεγαστικού δανείου. Το ακίνητο που κατασχέθηκε αποτελεί τη μοναδική ακίνητη περιουσία της ιδίας, σύμφωνα με το Ε9 που προσκομίζεται και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για γονέα με δύο τέκνα όπως η αιτούσα, που ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για τον γονέα και 25.000 ευρώ για έκαστο τέκνο και μάλιστα προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος. Στο ακίνητο αυτό διαμένει η ίδια με τα δύο τέκνα της και αποτελεί την κύρια κατοικία της, Συντρέχουν, συνεπώς, στο πρόσωπο της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και ακύρως επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της, η οποία πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σ’ αυτήν, αφού αδυνατεί να στεγάσει την οικογένεια της σε άλλο ακίνητο. Κατ’  ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η επισπευδόμενη σε βάρος της αιτούσας αναγκαστική εκτέλεση, τα δε δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας (άρθρο 178 Κώδικα Δικηγόρων, 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), όπως το ποσό αυτών ορίζεται, ειδικότερα, στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ οτιδήποτε κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, που επισπεύδεται εις βάρος της αιτούσας από την καθ’  ης η αίτηση, με τη με αριθμό 1581/26-1-2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κιλκίς Α. Ζ. και την υπ’ αριθ. 1582/6-2-2012 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας του ίδιου ως άνω δικαστικού

επιμελητή, με την οποία ορίστηκε ο πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας της αιτούσας που περιγράφεται στο σκεπτικό, στις 28-3-2012, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 9212/15-3-2012 ανακοπής, που άσκησε η αιτούσα, υπό τον όρο ότι η ανακοπή της θα συζητηθεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 13-1-2014.

……………………………………………………………………………………………

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ