Ρύθμιση χρεών χωρίς ημερομηνία λήξης

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ

Παράλληλα, το γεγονός ότι τα νέα φουσκωμένα εκκαθαριστικά σημειώματα θα διογκώσουν ακόμα περισσότερο τα ληξιπρόθεσμα χρέη υποχρεώνει το οικονομικό επιτελείο να αλλάξει σχεδιασμό.

Ετσι, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η ρύθμιση να παραμείνει ανοιχτή, χωρίς ημερομηνία λήξης. Εναλλακτικά εξετάζεται επίσης η υλοποίηση της ρύθμισης (σ.σ. την είχε υποσχεθεί η ΝΔ προεκλογικά), σύμφωνα με την οποία οι φορολογούμενοι που θα παραλάβουν τώρα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος, εισφορών και ακινήτων, εφόσον το σύνολό τους υπερβαίνει το 25% του εισοδήματός τους, θα καταβάλουν εντός του έτους ποσό μέχρι το 25% του εισοδήματος και το υπόλοιπο, στα επόμενα δύο χρόνια. Επισημαίνεται πως τα ληξιπρόθεσμα χρέη φτάνουν στο ποσό των 45 δισ. ευρώ, που είναι αδύνατο να εισπραχθεί ολόκληρο.

Ταυτόχρονα όμως θα συνεχιστεί και το κυνηγητό εναντίον όσων αποφεύγουν τη ρύθμιση και την αποπληρωμή των χρεών, με κατασχέσεις κινητών, ακινήτων και μισθών ή συντάξεων.

Κατασχέσεις  

Για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, είναι η κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς κυριότητας του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου, η κατάσχεση ακινήτων και η ποινική δίωξη.

Ειδικότερα το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, πάνω από το οποίο λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών είναι το ποσό των 300 ευρώ. Όμως για οφειλές 300 ευρώ, δε θα λαμβάνεται το μέτρο της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων. Το μέτρο δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και για οφειλές υπέρ ΟΤΑ.

Ακόμη, ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά κατασχέσεις μισθών και συντάξεων, το ΥΠΟΙΚ διευκρινίζει πως δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ, μηνιαίως. Δηλαδή αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

Διασταυρώσεις 

Εξάλλου το ΥΠΟΙΚ έχει ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε διασταυρώσεις στοιχείων για φορολογούμενους με χρέη προς το Δημόσιο, οι οποίες αφορούν:

– Εμβάσματα στο εξωτερικό των τελευταίων δύο ετών.

– Ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

– Τόκους των καταθέσεων στο εξωτερικό.

Σε περίπτωση ευρημάτων από τη διασταύρωση θα γίνει άμεση ενεργοποίηση της αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ και θα ζητηθεί η είσπραξη ή η λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για τους υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε αυτό, για οφειλές τους υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

Agelioforos