Ερώτηση για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΝΕΡΙΤ – Α. Ε. κατέθεσε ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κ. Ν. Τσούκαλης

Υπουργό Επικρατείας για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΝΕΡΙΤ – Α. Ε. κατέθεσε ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κ. Ν. Τσούκαλης.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:
«Στις 14 Ιανουαρίου 2014, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη «ΣΑΧ Α1/2014 για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΝΕΡΙΤ –Α.Ε.». Σύμφωνα με την προκήρυξη στο κεφάλαιο που αφορά τα «τυπικά προσόντα κάλυψης» στην παράγραφο δ, αναφέρεται: «Έως το 20% των 132 θέσεων (26 θέσεις) μπορεί να καλυφθούν από άτομα με αυξημένα τυπικά ή/και ουσιαστικά προσόντα ακόμη και με ελάχιστη διετή εμπειρία τεκμηριωμένη μέσω ασφαλιστικού οργανισμού (όχι απαραίτητα Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε.)». Την ίδια στιγμή, η διατύπωση της προκήρυξης που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», σ’ ό,τι αφορά την παράγραφο δ, του ίδιου κεφαλαίου αναφέρει: «Έως το 20% των 132 θέσεων (26 θέσεις) μπορεί να καλυφθούν από άτομα με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ακόμη και με ελάχιστη διετή εμπειρία τεκμηριωμένη μέσω ασφαλιστικού οργανισμού (όχι απαραίτητα Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε.)».
Στις 4 Μαρτίου 2014, αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων. Και όπως ανέφερε το κείμενο που συνόδευε τον πίνακα κατάταξης «ο πίνακας αυτός δεν συνιστά Πίνακα Κατάταξης Επιτυχόντων. Καταρτίσθηκε βάσει των στοιχείων που δήλωσαν όλοι οι υποψήφιοι και επιβεβαιώθηκαν με βάση τα έγγραφα (πτυχία, διπλώματα ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, βεβαιώσεις εργοδοτών και ασφαλσιτικών ταμείων, αντίγραφα συμβάσεων υποψηφίων, υπεύθυνες δηλώσεις) που υπέβαλαν οι ίδιοι, είτε με την αρχική τους δήλωση, με τη συμπληρωματική». Ο πίνακας αυτός καταρτίσθηκε από στελέχη της εταιρείας ICAP η οποία είχε αναλάβει να φέρει σε πέρας αυτό το έργο. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλεπόταν ακολούθησαν ενστάσεις οι οποίες «εκδικάσθηκαν» από τριμελή επιτροπή με επικεφαλής τη Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας. Ωστόσο η τριμελής Επιτροπή δεν περιορίστηκε στην «εκδίκαση» των ενστάσεων αλλά ξεκίνησε τη διαδικασία από την αρχή, ανοίγοντας και πάλι τους φακέλους, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία της ICAP.
Ακολούθησε η ανακοίνωση του αναθεωρημένου πίνακα κατάταξης, στις 8 Αυγούστου 2014 από τον οποίο προκύπτει ότι περισσότεροι από 200 υποψήφιοι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διαδικασίας (βαθμολόγηση των βιογραφικών από αξιολογητές και συνεντεύξεις από τριμελή επιτροπή). 
Σύμφωνα με το κείμενο που συνόδευε την απόφαση μηδενισμού των υποψηφίων, αυτοί δεν διέθεταν «την απαιτούμενη διετή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (σύνταξη – παραγωγή ειδήσεων, εκπομπών) με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, συνεπώς απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία». Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα όμως υπήρχαν υποψήφιοι που συγκέντρωναν τα τυπικά προσόντα για να λάβουν μέρος στις επόμενες φάσεις της διαδικασίας (αξιολόγηση βιογραφικού, συνέντευξη). 

Κατόπιν αυτών καθώς και ότι το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, δεν δίνει βεβαιώσεις εμπειρίας, αλλά μόνο προϋπηρεσίας, 
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Ποια διαδικασία, ακολούθησαν οι αξιολογητές για την ένταξη υποψηφίων στο λεγόμενο 20%; Γιατί η ICAP και οι αξιολογητές της ΝΕΡΙΤ, δημοσιοποίησαν διαφορετικά αποτελέσματα; 
– Καταρτίσθηκε τελικά όπως προβλεπόταν από την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 28ης Ιανουαρίου Μητρώο Αξιολογητών για τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης (εκτός ΑΣΕΠ) 356 υπαλλήλων σε θέσεις καλλιτεχνικών και δημοσιογράφων;
– Πώς προκύπτει ο αποκλεισμός υποψηφίων από τη συνέχεια της διαδικασίας διότι δεν διέθεταν «την απαιτούμενη διετή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (σύνταξη – παραγωγή ειδήσεων, εκπομπών) με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, συνεπώς απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία»; 
– Θα κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για όσους υποψήφιους δήλωσαν ψευδή στοιχεία, στην υπεύθυνη δήλωση που υπέγραψαν διεκδικώντας όσο γίνεται περισσότερα μόρια;»