Τροπολογία της ΔΗΜΑΡ για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν οι μικρο-ομολογιούχοι από το κούρεμα των ομολόγων με την εφαρμογή του PSI

H τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς έχει ως στόχο την αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν 15.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν τις όποιες αποταμιεύσεις τους σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Ειδικότερα, προβλέπει την πλήρη αποζημίωση των μικρο-ομολογιούχων έως του ποσού των 100.000 ευρώ και σε χρονικό ορίζοντα έως δέκα (10) έτη, καθώς και τη μερική αποζημίωση και σε βάθος 10ετίας των ομολογιούχων από 100.000 ευρώ και άνω.

 

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

Προσθήκη – Τροπολογία

Αιτιολογική

Το PSI του Μαρτίου 2012 για το δημόσιο χρέος (σχετ. Ν. 4050.2012 (Α΄36), υπ’ αριθ. 5/2012 (Α΄37) και 10/2012 (Α΄50 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου και υπ’ αριθ. 2/20964/0023 Απόφαση,), μεταξύ των πολλών αρνητικών συνεπειών που επέφερε το “κούρεμα” των ομολόγων στα ασφαλιστικά ταμεία στα Ιδρύματα Ανώτατης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, της υγείας, και στις τράπεζες, προκάλεσε και την οικονομική καταστροφή 15.000 φυσικών προσώπων –μικρο-ομολογιούχων και των οικογενειών τους που είχαν εμπιστευθεί την αποταμίευση μιας ζωής στα ελληνικά κρατικά ομόλογα, και οι οποίοι, εκτός από τις ζημίες που υπέστησαν όλοι οι Έλληνες πολίτες, υπέστησαν και την μεγάλη αφαίμαξη των αποταμιεύσεών τους.

 

Σε αντίθεση δε με τις τράπεζες, οι οποίες πολλές φορές και με πολλούς τρόπους ενισχύθηκαν από το κράτος, η κατηγορία αυτή πολιτών δεν δικαιώθηκε ποτέ, παρά τις υποσχέσεις περί του αντιθέτου από τα κόμματα της συγκυβέρνησης τα οποία, κατά καιρούς, έχουν αναγνωρίσει την «ανάγκη εξεύρεσης ενός ρεαλιστικού τρόπου αναπλήρωσης των απωλειών των ομολογιούχων». Και βέβαια παρά τη κοινή ομολογία ότι αυτό θα «δημιουργούσε ασφάλεια για ανάλογες επενδύσεις στο μέλλον και θα συντελούσε στη προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονομίας».

 

Το ΣτΕ, με τις αποφάσεις 1116 και 1117 της 31/3/2014, απέρριψε το αίτημα των μικρο-ομολογιούχων θεωρώντας ότι το ‘κούρεμα’ ήταν νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Ανεξάρτητα όμως από το ζήτημα της συνταγματικότητας και νομιμότητας της ενέργειας, γεγονός είναι ότι τίθεται θέμα ηθικής τάξης και κοινωνικής ευαισθησίας. Γι αυτό και οι ενδιαφερόμενοι μικρο-ομολογιούχοι έχουν απευθυνθεί στα Ηνωμένα Έθνη, στον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για το δημόσιο χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δε γνωστό ότι πρόσφατα δικαστήρια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, δικαίωσαν Ευρωπαίους πολίτες που είχαν αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και λόγω του PSI, υπέστησαν ανάλογες απώλειες.

 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των μικρο-ομολογιούχων, η αρχική ονομαστική αξία των ομολόγων τους δεν συνεπάγεται απαραίτητα και υψηλά εισοδήματα ή άλλες πηγές εισοδημάτων δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, αποκτήθηκαν σε άλλες εποχές με εντελώς άλλες αποδόσεις και απλά στη διάρκεια του χρόνου αυξήθηκαν.

 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της ζημίας που υπέστησαν οι μικρο-ομολογιούχοι είναι ιδιαίτερα μεγάλη της τάξης του 53,5%, επιβάλλεται ηθικά η εξεύρεση λύσης για την αποκατάσταση της ζημίας. Εάν δε, όπως υποστηρίζει η συγκυβέρνηση, το κράτος έχει βγει οριστικά από τις επικίνδυνα δυσμενείς χρηματοοικονομικές συγκυρίες και οι προοπτικές διαγράφονται περισσότερο θετικές, τότε, είναι η ώρα να δείξει την κοινωνική της ευαισθησία, σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, αποζημιώνοντας την κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας και όσο αυτοί είναι εν ζωή.

 

Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η πλήρης αποζημίωση των μικρο-ομολογιούχων έως του ποσού των 100.000 ευρώ και σε χρονικό ορίζοντα έως δέκα (10) έτη. καθώς και η μερική αποζημίωση και σε βάθος 10ετίας των ομολογιούχων από 100.000 ευρώ και άνω.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Προστίθεται νέο άρθρο στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ).» με το εξής περιεχόμενο:

 

Άρθρο

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, δικαιούχους ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι αντικαταστάθηκαν με νέους τίτλους εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 4050/2012 (Α’ 36), τις υπ’ αριθ. 5/2012 (Α’ 37) και 10/2012 (Α’ 50) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 2/20964/0023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Δεν δηλώθηκε ρητά, έγκαιρα και έγκυρα η συναίνεσή τους στην διαδικασία αντικατάστασης

β) Δεν εμπίπτουν στην κατηγορία προσώπων που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με επενδυτικές δραστηριότητες, όπως οι έννοιες αυτές προκύπτουν από τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, του Ν. 3606/2007 (Α’ 195) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η προαναφερόμενη Οδηγία και του άρθρου 26 Ν. 2515/1997.

γ) Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν λάβει τους κρατικούς τίτλους ως αποζημίωση απόλυσης και για τα οποία θα υπάρξει ειδική ρύθμιση εν ευθέτω χρόνω

 

2. Για τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται νέοι τίτλοι σε συνάρτηση με το ύψος της ζημίας που υπέστησαν από την αναγκαστική συμμετοχή τους στη διαδικασία αντικατάστασης των τίτλων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4050/2012 και η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 53,5% της αξίας των τίτλων πριν την αντικατάστασή τους, όπως ακολουθεί:

Α) Για ζημία (ή το τμήμα της ζημίας) έως 100.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα ίσης αξίας με τη ζημία. Η διάρκεια των ομολόγων αυτής της κατηγορίας διαμορφώνεται ως εξής:

Για ποσό έως 30.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας 3 ετών
Για ποσό 30.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας 5 ετών
Για ποσό 50.000 ευρώ έως 75.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας έως 7 ετών
Για ποσό 75.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα διάρκειας έως 9 ετών

Β) Για τα ποσά της ζημίας άνω των 100.000 ευρώ, εκδίδονται ομόλογα η διάρκεια και η αξία των οποίων διαμορφώνεται ως εξής:

Για ποσό από 100.000 έως 250.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 50% της ζημίας, διάρκειας 10 ετών
Για ποσό από 250.000 έως 350.000 ευρώ εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 25% της ζημίας, διάρκειας 10 ετών
Για ποσό από 350.000 έως 450.000 ευρώ, εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 12,5% της ζημίας και διάρκειας 10 ετών
Για ποσό από 450.000 ευρώ και άνω εκδίδονται ομόλογα αξίας ίσης με το 6% της ζημίας και διάρκειας 10 ετών.

 

3. Η διαδικασία έκδοσης των εν θέματι τίτλων διαμορφώνεται ως εξής:

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σε συνέχεια Σύμφωνης Γνώμης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζονται οι τεχνικές προϋποθέσεις του παρόντος καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή των φυσικών προσώπων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και εξουσιοδοτείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να εκδώσει πρόσκληση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Με την πρόσκληση καλούνται τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά και να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της πρόσκλησης, ο ΟΔΔΗΧ και το ΓΛΚ αποστέλλουν τους φακέλους στον Υπουργό Οικονομικών μαζί με Σύμφωνη Γνώμη για την ένταξη ή μη κάθε συμμετόχου-φυσικού προσώπου στην παρούσα τροπολογία.

Η έκδοση των νέων τίτλων διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σε συνέχεια της Σύμφωνης Γνώμης του προηγούμενου εδαφίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

4. Στη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου θα συμμετάσχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν διακρατήσει τους τίτλους έως σήμερα, καθώς και όσοι ήταν δικαιούχοι κατά το χρόνο της αντικατάστασής τους σύμφωνα με το Ν. 4050/2012 (Α΄36) και προέβησαν στην πώλησή τους.

Για τον υπολογισμό της συνολικής ζημίας λαμβάνεται υπόψη η τιμή κτήσης ανά ομόλογο.

 

5. Η παραπάνω περιγραφείσα αποκατάσταση των φυσικών προσώπων αφορά στην αξία των ελληνικών κρατικών ομολόγων που διακρατήθηκαν από τα φυσικά πρόσωπα έως την 10η Μαΐου 2010. Οι ομολογιούχοι εκείνοι που προχώρησαν σε αύξηση θέσεων/αγορά ομολόγων από την ημερομηνία αυτή και μετά, θα αποζημιωθούν κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ρύθμιση μόνο κατά το μέρος που κατείχαν ως την προαναφερόμενη ημερομηνία.

 

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Κουβέλης Φώτιος

Αναγνωστάκης Δημήτριος

Γιαννακάκη Μαρία

Κυρίτσης Γιώργος

Ξηροτύρη Ασημίνα Αικατερινάρη

Πανούσης Γιάννης

Ρεπούση Μαρία

Τσούκαλης Νίκος

Φούντα Νίκη

Ψύρρας Θωμάς

 

Danioliptes.gr