Περί προστασίας κύριας κατοικίας

Πέραν των προφανώς ψευδών χθεσινών ανακοινώσεων Τσακαλώτου, καθώς το κατατεθέν προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο είναι τελείως διαφορετικό από τις σχετικές χθεσινές ανακοινώσεις δείτε προς περαιτέρω διερεύνηση και το ακόλουθο πολύ σημαντικό σημείο:

 

Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του προς ψήφιση νομοσχεδίου, όπως είναι αναρτημένο στο site της Βουλής προβλέπει ως σωρευτική προϋπόθεση ο δανειολήπτης να υπήρξε συνεργάσιμος, κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας (ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 27.8.14) κατά το χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου.

 

Για να χαρακτηρίζεται δε κάποιος ως συνεργάσιμος δανειολήπτης μεταξύ άλλων οφείλει να «προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της» και να «προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά κλπ), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κλπ)

(http://www.hba.gr/Index.asp?Menu=23)»

 

Εξ όσων γνωρίζω ουδείς δανειολήπτης έχει γνωστοποιήσει εντός 15 ημερών τα ανωτέρω, ειδικά πριν τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας (πώς να το κάνει άλλωστε, αφού δεν είχε τότε σχετική υποχρέωση), ενώ όπως είναι κοινώς γνωστό οι αρχικές καθυστερήσεις των δανείων είχαν αρχίσει πολύ πριν το 2014. 

 

Άρα λόγω της παραβίασης της προϋπόθεσης αυτής και εάν δεν αρχίσουν διορθωτικές, σχεδόν contra legem ερμηνείες τα δικαστήρια, το σύνολο σχεδόν των δανειοληπτών, ανεξαρτήτως των λοιπών κριτηρίων, θα τίθεται εκτός της προστασίας της κύριας κατοικίας.

Ή είναι επαγγελματίες απατεώνες ή παντελώς άσχετοι και δεν καταλαβαίνουν τι γράφουν.

Παρασκευόπουλος Χρήστος από To vima