Η οδύσσεια ενός «υπερχρεωμένου» (και του δικηγόρου του)

Η Ερμηνευτική Εγκύκλιος 7698/20-08-2015 του N. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α’ του Ν. 4336/2015 επιχειρεί, όπως αναφέρεται στο κείμενό της, «να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο του Ν. 3869/2010 έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός και λειτουργικός και να καταστεί εφικτή η παροχή δικαστικής κρίσης σε εύλογο χρόνο».

 

Επιπρόσθετα, την 20/08/2015, με την υπ’ αριθμ. 7534 ΚΥΑ καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση κάθε αιτούντος για την υπαγωγή του στο Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ δυο μήνες αργότερα, με την υπ’ αριθμ. 8986/14-10-2015 ΚΥΑ καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμοδίων δικαστηρίων για την επικαιροποίηση των στοιχείων των αιτήσεων που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015.

 

Στις νέες τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010 εντάχθηκε και η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου και εν γένει διαχείρισης των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις γραμματείες των ειρηνοδικείων. Οι τελευταίες έχουν πλέον την ευθύνη, μεταξύ άλλων, να ενημερώνουν τους οφειλέτες σε περίπτωση ελλείψεως των απαιτούμενων κατά τον νόμο δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 και να τους καλούν να τα προσκομίσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο και δεν προσδιορίζεται δικάσιμος.

 

Όλες οι ανωτέρω τροποποιήσεις έγιναν όπως προελέχθη για τον «εκσυγχρονισμό» και τη «λειτουργικότητα» του Ν. 3869/2010.

 

Ένα πέρασμα από το Ειρηνοδικείο Αθηνών όμως θα σας πείσει για το αντίθετο, καθώς η κατάθεση αιτήσεως για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 εξελίσσεται σε μια διαδικασία για γερά νεύρα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ουρές δικηγόρων δημιουργούνται έξω από το γραφείο κατάθεσης των αιτήσεων από τις 5:30 το πρωί, ενώ 2,5 ώρες αργότερα, όταν ξεκινήσει η εξυπηρέτησή τους, χειρόγραφοι αριθμοί προτεραιότητας αρχίζουν να μοιράζονται από υπαλλήλους του ειρηνοδικείου που επιστρατεύθηκαν ειδικά γι’ αυτό. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, και όταν αρχίζει να γίνεται πλέον αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων όλων των παρισταμένων, τα χαρτάκια προτεραιότητας δίνουν τη θέση τους σε λίστες προτεραιότητας για την επόμενη μέρα.

 

Οι τελευταίες, για κάποιους υπαλλήλους δίνουν προτεραιότητα σε όσους φρόντισαν να εγγραφούν, δεν εξυπηρετήθηκαν λόγω ωραρίου και αναγκάζονται να προσέλθουν εκ νέου την επόμενη ημέρα, ενώ, σύμφωνα με άλλους, η σειρά προσέλευσης εκάστης ημέρας είναι εκείνη που καθορίζει αποκλειστικά και τη σειρά κατάθεσης της αιτήσεως. Όπερ μεθερμηνευόμενον, εάν δεν καταστεί δυνατή η κατάθεση της αιτήσεως από τους πληρεξουσίους δικηγόρους την ημέρα προσέλευσής τους στο ειρηνοδικείο, είναι πολύ πιθανό να έχουν χάσει, εκτός από την υπομονή τους, και όλη τους την ημέρα χωρίς απολύτως κανένα αποτέλεσμα.

 

Εάν πάλι κάποιος συνάδελφος «φτάσει στην πηγή», ήτοι καταφέρει να εισέλθει στο γραφείο καταθέσεων, είναι πολύ πιθανό να φύγει άπρακτος, εάν δεν προσκομίσει την ίδια ημέρα και τα 16 δικαιολογητικά που απαιτούνται από την υπ’ αριθμ.7534/20.8.2015 ΚΥΑ. Και το δεκαπενθήμερο που χορηγείται για τη συμπλήρωση αυτών; Μάλλον παραμένει άγνωστη έννοια για τους υπευθύνους της διοικητικής διαδικασίας παραλαβής των φακέλων.

 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, προς αποφυγή θερμών επεισοδίων τις γιορτινές αυτές μέρες, δόθηκε η δυνατότητα σε όσους προσπάθησαν αλλά δεν πέτυχαν να λάβουν αριθμό κατάθεσης της αιτήσεώς τους την ίδια ημέρα, να αφήσουν τους φακέλους τους σε ειδική αίθουσα του δικαστηρίου που επιβλέπεται από διοικητική υπάλληλο, λαμβάνοντας βεβαίωση υποβολής φακέλου (κάτι σαν «αποδεικτικό προσπάθειας κατάθεσης της αιτήσεως») και μαζί τη διαβεβαίωση ότι θα λάβουν και αριθμό κατάθεσης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση έως την 31/12/2015, μαζί με τις ευχές για καλή χρονιά… Οψόμεθα!

 

Ας ελπίσουμε ότι η με αριθμ. πρωτ. 133969/οικ./22.12.2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος που διευρύνει το χρονικό διάστημα για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και 47 ημέρες από την κατάθεση της αιτήσεως στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο θα εφαρμοστεί από τους υπαλλήλους, θα εξομαλύνει εν μέρει τη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και θα διαφυλάξει την ψυχική ηρεμία των οφειλετών και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Καλές γιορτές με υπομονή και αισιοδοξία!

 

Ελευθερία Βασιλείου δικηγόρος από Liberal