Ένας και φαρμακερός

Έναν νέου τύπου μόνιμο φόρο, που θα επιβάλλεται σε κάθε ακί­νητο που βρίσκεται εντός και εκτός σχεδίου, αποκαλύπτει η πρό­ταση του υπουργείου Οικονομικών για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που παρουσίασε στους εκπροσώπους της εσωτερικής τρόικας ο Γ. Στουρνάρας.
 
Ο νέος φόρος, που θα ισχύσει από το 2014, θα έχει δι­ευρυμένη βάση. Δεν θα φορολογηθεί ως σύνολο η ακί­νητη περιουσία του κάθε φορολογουμένου, αλλά θα επιβληθεί φόρος στο κάθε ακίνητο ξεχωριστά, είτε αυ­τό βρίσκεται εντός σχεδίου είτε εκτός.
 
Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομι­κών, ο νέος φόρος θα επιβάλλεται χωρίς κανένα αφο­ρολόγητο όριο, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Για τα εντός σχεδίου κτίσματα και οικόπεδα ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση το τετραγωνικό μέτρο, θα ξεκινά από 1,8 ευρώ ανά τ.μ. και με την εφαρμογή κλίμακας με 33 συντελεστές και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου μπορεί να φθάνει τα 32 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τα πολύ «ακριβά» ακίνητα. Ο νέος φόρος θα επιβληθεί και σε όλες ανεξαιρέτως τις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης. Θα υπολογίζεται με βάση το στρέμμα, θα ξεκινά από 1 ευ-ρώ το στρέμμα και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου θα μπο­ρεί να φθάνει ακόμη και τα 60 ευρώ το στρέμμα για ακίνητα – φιλέτα.

Ουσιαστικά, με βάση την πρόταση της ηγεσίας του υπουργείου Οικο­νομικών, ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων θα είναι μια παραλλαγή του ΕΕΤΗΔΕ με δυο βασικές διαφορές:
 
Ο νέος φόρος θα επιβαρύνει πλέον και τα εντός σχεδίου οικόπεδα καθώς και όλες τις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης. Σχεδιάζεται να φορολο­γηθούν και οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι και τα αυθαίρετα που θα κληθούν να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες τους στο Ε9.
 
Από τον νέο φόρο το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει να εισπρά­ξει 1,7 δισ. ευρώ από κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα, 500 εκατ. ευρώ από νομικά πρόσωπα και 800 εκατ. ευρώ από τις εκτός σχεδίου εκτάσεις.
Όσο για τις κατοικίες, καταστήματα, γραφεία και τα οικόπεδα ο φό­ρος, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, θα υπολογίζεται με βάση μία κλίμακα αποτελούμενη από 33 διαφορετικούς συντελεστές. Κάθε συντελεστής θα αντιστοιχεί σε ποσό φόρου ανά τετραγωνικό μέτρο.
 
Η κλίμακα θα ξεκινά με συντελεστή φόρου 1,8 ευρώ ανά τ.μ. Από ’κεί και πέρα ο συντελεστής θα διαφοροποιείται βάσει συγκεκριμένων κρι­τηρίων, όπως η τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, η πα­λαιότητα, ο όροφος, ο αριθμός των προσόψεων, η εμπορικότητα του δρόμου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο κ.λπ.
 
Με τον τρόπο αυτόν ο συντελεστής θα μπορεί να υπερβεί και τα 20 ευρώ το τ.μ για τα πολύ «ακριβά» ακίνητα. Ο τελι­κός συντελεστής που θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα ιδι­αίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου θα πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειάς του και έτσι θα προκύπτει ο τελικός φόρος.

 

Με αυτό το σύστημα υπολογισμού δεν θα προβλέπεται κανένα αφορολόγητο όριο. Θα ισχύουν μόνο οι εξαιρέσεις και οι απαλ­λαγές για ανέργους, πολυτέκνους, μακροχρόνια ανέργους, αναπή­ρους και άτομα που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.

 

topontiki