Τι δηλώνει για τα «κόκκινα» δάνεια ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Χρήστος Μεγάλου

Κέρδη προ προβλέψεων ύψους 194 εκατ. ευρώ, κατέγραψε η Eurobank, στο α΄ τρίμηνο του 2014, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 να διαμορφώνεται  στο 17,7%.

Το συνολικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιές 207 εκατ. ευρώ, έναντι 913 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2013.

 

Η διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση αποτελεί προτεραιότητα για την τράπεζα, όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου.

Αναλυτικά:

– Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2013 σε €194εκ.

–  Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2013 και 11,0% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του Α΄ τριμήνου 2013.

– Υποχώρηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κατά 11% σε €599εκ. έναντι του Δ΄ τριμήνου 2013.

– Αύξηση των συσσωρευμένων προβλέψεων του ισολογισμού σε €8,2δισ. και του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 40 μονάδες βάσης σε 50,3%.

– Κεφαλαιακή επάρκεια (δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1) 17,7% μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €2,864δισ.

– Έξοδος από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας της ΤτΕ (ELA), περαιτέρω μείωση του κόστους καταθέσεων και διατήρηση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω του 110%.

– Συνολικό αποτέλεσμα -€207εκ., έναντι -€913εκ. το Δ΄ τρίμηνο του 2013.

 

H βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank αποτυπώθηκε για ακόμα ένα τρίμηνο στην αύξηση των κερδών προ προβλέψεων σε 194 εκατ. ευρώ, από 178 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2013 και 96 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2013. Η μείωση του κόστους καταθέσεων κατά 21 μονάδες βάσης, ο δραστικός περιορισμός της χρηματοδότησης από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA και η μείωση του λειτουργικού κόστους αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες για αυτή τη θετική εξέλιξη.

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 367 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2014, έναντι 386 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2013, κυρίως λόγω της επιστροφής των περιθωρίων χορηγήσεων στα επίπεδα του Γ΄ τριμήνου 2013, χαμηλότερων εσόδων από το εξωτερικό και της συνεχιζόμενης, αν και σε επιβραδυνόμενο ρυθμό, απομόχλευσης του ενεργητικού.

Οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε €479εκ. το Α΄τρίμηνο 2014, από €647εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τις υσσωρευμένες προβλέψεις του ισολογισμού σε €8,2δισ. Ως αποτέλεσμα, η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε κατά40 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 50,3% στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2014.

 

Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο30,9% του χαρτοφυλακίου στο τέλος Μαρτίου 2014, από 29,4% το Δεκέμβριο 2013. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 11,4% σε €599εκ., από €675εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2013, ενώ τα συνολικά νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90ημερών (περιλαμβανομένων και των δανείων του εξωτερικού) διαμορφώθηκαν σε €681εκ., έναντι €684εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2013.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου ανέφερε τα εξής:

«Τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου του 2014 επιβεβαιώνουν τη θετική τάση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank. Η συνεχιζόμενη αύξηση των καθαρών εσόδων προ προβλέψεων, η υποχώρηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση και η έξοδος από το μηχανισμό χρηματοδότησης ELA μας επιτρέπουν αισιοδοξία για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας και για περαιτέρω βελτίωση τα επόμενα τρίμηνα.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προτεραιότητές μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, η αύξηση των καθαρών εσόδων προ προβλέψεων και η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας στο πλαίσιο της συνολικής βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα».

 

Διαβάστε επίσης:

Θα μάθουμε ποτέ πόσα χρήματα των φορολογουμένων χάθηκαν για να «αναστηθεί» η Eurobank;

 

Danioliptes.gr