Ξεμπλοκάρει – επιτέλους – η λύση για τα στεγαστικά του ΟΕΚ – Ολόκληρη η έκθεση

Μετά από περίπου 1,5 χρόνο φαίνεται ότι ξεμπλοκάρει το πρόβλημα των στεγαστικών του ΟΕΚ για 97.343 οικογένειες εργαζομένων, που δυσκολεύονται να τα εξυπηρετήσουν.

 

Σχετική διάταξη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, περιλαμβάνεται στο νόμο για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπογράφει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Με το νέο νόμο, οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν τη χρονική επιμήκυνση των δανείων και καλύτερους όρους αποπληρωμής χωρίς να χάσουν την επιδότηση του επιτοκίου από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

 

Πρόκειται για στεγαστικά δάνεια δεκαπενταετούς διάρκειας, που χορηγήθηκαν από τράπεζες συμβεβλημένες με τον τέως ΟΕΚ με επιδότηση του επιτοκίου για τα πρώτα 9 έτη. Τα τελευταία δάνεια αυτού του προγράμματος αυτού, χορηγήθηκαν το 2011, ενώ από την κατάργηση, τον Φεβρουάριο του 2012, του ΟΕΚ οι υποχρεώσεις του Οργανισμού αναλήφθηκαν από τον ΟΑΕΔ.

 

Σκοπός της νέας ρύθμισης, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, είναι να διευκολυνθούν οι δανειολήπτες, που πήραν στεγαστικό δάνειο με επιδότηση από τον ΟΕΚ και αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην αποπληρωμή των δόσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση, είναι οι δανειολήπτες, κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης, να μην έχουν καθυστερούμενες δόσεις για περισσότερους από έξι μήνες. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, ο ΟΑΕΔ, δεν θα παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση, του δανειολήπτη με την τράπεζα.

 

Όπως υπόσχεται η ρύθμιση, το ποσό επιδότησης, θα καταβάλλεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να μεταβάλλεται το ύψος του, προκειμένου να μην αυξηθεί η δαπάνη για τον ΟΑΕΔ, λόγω της αύξησης των δόσεων αποπληρωμής των δανείων.

 

Ολόκληρη η αιτιολογική έκθεση

 

Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει προβλήματα και στην εξυπηρέτηση των στεγαστικών δανείων. Μεταξύ των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο στεγαστικό τους δάνειο είναι και οι δανειολήπτες οι οποίοι εδικαιούντο και έλαβαν επιδότηση επιτοκίου από τον άλλοτε Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

 

Μέχρι σήμερα, με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις, δόθηκε η δυνατότητα διακανονισμού των δανείων αυτών με χαμηλότερες δόσεις, προκειμένου και οι συνεπείς δανειολήπτες να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις δανειακές τους υποχρεώσεις και οι τράπεζες να μην κινδυνεύουν από δάνεια τα οποία δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να εξυπηρετηθούν. Με την παρούσα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα χρονικής επιμήκυνσης των συγκεκριμένων δανείων, χωρίς οι δανειολήπτες να απολέσουν την επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (ως καθολικού διαδόχου του πρώην ΟΕΚ) όπως αυτή θα διαμορφωθεί υπό τον περιορισμό της μη ανάληψης επιπλέον υποχρεώσεων από τον Οργανισμό.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση ασφαλώς είναι ότι οι δανειολήπτες δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία των έξι (6) μηνών. Ο Οργανισμός δεν θα παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση, απλά το ποσό επιδότησης, χωρίς να μεταβάλλεται το ύψος του θα καταβάλλεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην αυξηθεί η δαπάνη για τον ΟΑΕΔ λόγω της μετατροπής των τοκοχρεολυτικών πινάκων αποπληρωμής των εν λόγω δανείων.

 

ΑΡΘΡΟ

 

1. Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.   
2. Ο   ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ), χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα εκτιμηθεί, με βάση το ισχύον, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της νέας σύμβασης υλοποίησης της ρύθμισης, επιτόκιο του δανείου.
3. Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία.
4. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται η υπ’ αριθμ. 2575/84/14-2-2012 (ΦΕΚ 308Β) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε άλλη διάταξη νόμου, που ρυθμίζει διαφορετικά τα δάνεια του παρόντος άρθρου.

 

Danioliptes.gr