Κώδικας Δεοντολογίας Τράπεζας Ελλάδος: Συνεργάσιμος δανειολήπτης όποιος πέφτει στα τέσσερα!

Το οθωμανικό δίκαιο που ακολούθησε τόσο λατρευτικά όταν ήταν υπουργός Οικονομικών ακολούθησε ο πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, όταν κατάρτιζε τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ για τους «συνεργάσιμους δανειολήπτες», αφού το μόνο που δεν μας ζητάει είναι να πέσουμε στα…τέσσερα!

 

Θέλετε, λοιπόν, να είστε συνεργάσιμοι δανειολήπτες. Πάρτε επιγονατίδες. Θα σας χρειαστούν!

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τραπέζης της Ελλάδος που ισχύει από την αρχή του χρόνου για τη διευθέτηση οφειλών (φυσικών προσώπων, ελεύθερων επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων) σε καθυστέρηση προβλέπει «κούρεμα» μόνο σε όσους δηλώσουν τα αδήλωτα εισοδήματα και τις καταθέσεις στο εξωτερικό.

 

Η λογική του «βγάλτα όλα στη φόρα για να ξέρουμε τι έχουμε να παίρνουμε» επομένως.

 

Αυτό που επιδιώκουν οι τράπεζες είναι να αναγκάσουν τους δανειολήπτες που έχουν κάποιο οικονομικό απόθεμα και δεν το έχουν καταθέσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους να το αποκαλύψουν ώστε να μπορούν να βάλουν χέρι και σε αυτό το σωσίβιο που τους έχει απομείνει για να επιβιώσουν.
 

Ήδη έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το «Ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες», όπως προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και περιλαμβάνει αναλυτικά λίστα με τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία δανειοληπτών (φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις), καθώς και το έντυπο της Τυποποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Πληροφόρησης.

 

Όπως συνάγεται από την ανάλυση του κώδικα, υποτίθεται ότι δεν αποκλείονται οι γενναιόδωρες  ρυθμίσεις (λελογισμένο «κούρεμα» κεφαλαίου ή διαγραφή τόκων), ωστόσο επί του πρακτέου το «κούρεμα» αφορά λίγους και συγκεκριμένα τους εξαιρετικά ειλικρινείς, οι οποίοι έχουν λάβει δάνειο για το μοναδικό σπίτι τους.
 

Σε κάθε περίπτωση, για να έχει ελπίδες να επιτύχει η διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων ο δανειολήπτης πρέπει να χαρακτηριστεί ως «συνεργάσιμος», δηλαδή να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα της τράπεζας σε σχέση με τη γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του, εντός μάλιστα συγκεκριμένων προθεσμιών, δηλαδή 15 ημερών.

 

Για να γίνει αυτό πρέπει να μαζέψει και να προσκομίσει δεκάδες δικαιολογητικά από το Ε9, το Ε2 (σε περίπτωση που δηλώνονται μισθώματα) και το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2014 έως το αποδεικτικό ανεργίας, την «Ιατρική Γνωμάτευση» (σε περίπτωση αναπηρικής σύνταξης, το έντυπο Ε3 τελευταίας τριετίας, σε περίπτωση Φυσικών Προσώπων με οφειλές -και- από χρηματοδοτήσει επιχειρήσεων που τηρούν Βιβλία Α & Β Κατηγορίας), τις περιοδικές δηλώσει ΦΠΑ τρέχοντος έτους και αντίστοιχες προηγουμένου έτους κ.λπ. Επιπλέον πρέπει να δηλώνονται και τα., αδήλωτα εισοδήματα!

 

Όπως είναι λογικό, οι τράπεζες θέλουν να μαζέψουν τους πάντες με το ίδιο φαράσι.

 

Ετσι, ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλουςτους ενεχόμενους πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τρίτων προσώπων που έχουν παράσχει προσημείωση υποθήκης στη μοναδική κατοικία τους, φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δανειακές συμβάσεις για τα εξής προϊόντα:

 

■Καταναλωτικά δάνεια
■Στεγαστικά δάνεια
■Πιστωτικές κάρτες
■Δάνεια εταιριών
■Δάνεια ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών
■Leasing
■Factoring

 

Την παγίδα των τραπεζών γλιτώνουν μόνο όσοι έχουν υπαχθεί στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Αυτό σημαίνει ότι δάνεια που έχουν καταγγελθεί έως τις 31/12/2014 ή για τα οποία ήδη έχει ορισθεί δικάσιμος στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη (Ν. 3869/2010) εξαιρούνται από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.
 

 

Πως ορίζουν οι τράπεζες τον συνεργάσιμο δανειολήπτη

 

Ένας δανειολήπτης κρίνεται συνεργάσιμος όταν τηρούνται στο σύνολο τους οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

■Παρέχει πλήρη και επικαιροποιημέα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές δηλαδή αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου, email, fax και παρέχει επισης στοιχεία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος.
 

■Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με το δανειστή του ανά πάσα στιγμή.

 

Τα 3+2 στάδια κατά τη διαδικασία επίλυσης των καθυστερήσεων ΜΟΛΙΣ περάσουν 30 ημερολογιακές ημέρες από τη μη έγκαιρη καταβολή οφειλής, αυτή εντάσσεται στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ).

 

Τα στάδια ms ΔΕΚ είναι τα εξής

 

Επικοινωνία με τον δανειολήπτη: Η επικοινωνία είναι έγγραφη (αποστολή συστημένων επιστολών) και τηλεφωνική:

 

■ Εγγραφη επικοινωνία: Αποστέλλονται επιστολές npos τον δανειολήπτη και τυχόν ενεχομένους και συμβάσεις που είναι σε καθυστέρηση, με σκοπό να ενημερωθοΰν για τυχόν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τous και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος (πρώτη επιστολή).

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, τότε αποστέλλεται η δεύτερη επιστολή η οποία ενημερώνει τous δανειολήπτες για το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού τous ως μη συνεργάσιμος.

 

■Τηλεφωνική επικοινωνία: Διεξάγεται στο πλαίσιο της  υφιστάμενης νομοθεσίας
 

 

Ο πρώτος γραφειοκρατικός σκόπελος για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες ακολουθείται από έναν δεύτερο σκόπελο. Οι δανειολήπτες θα πρέπει να μεταβούν στο πλησιέστερο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης (ΤΥΚΟΠ) συμπληρωμένη.

 

Σε περίπτωση που απαιτείται, η τράπεζα δύναται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή με επιστολή, προκειμένου να ζητήσει υποστηρικτικά στοιχεία/δικαιολογητικά, καθορίζοντας προθεσμία προσκόμισης αυτών, συνήθως ίση με 15 εργάσιμες, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση τους.
 

Αξιολόγηοη των οικονομικών στοιχείων: Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία και συνεκτιμώντας δεδομένα από άλλες πηγές, και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτες είναι φυσικό πρόσωπο χωρίςε πιχειρηματικέςο φειλές, λαμβάνονται υπόψη τα εξής

■Οικονομική κατάσταση δανειολήπτών και λοιπών ενεχομένων σε κάθε σύμβαση.
■Συνολικό ύψος και φυση των οφειλών περιλαμβανομένων και τυχόν οφειλών του έναντι άλλων ιδρυμάτων.
■Ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς

■Προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών.
■Εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
■Αξιολόγηση της αξίας τυχόν εμπράγματου και εξασφάλιση περιουσιακού στοιχείου/ ων του δανειολήπτη που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετη εξασφάλιση.  

 

Τι συμβαίνει με όποιον δεν είναι «συνεργάσιμος»

Αν είσασταν συνεργάσιμος με τις τράπεζες,  αλλά πλέον δεν είστε; Να φορέσετε μόνο το τσίγκινο εσώρουχό σας γιατί οι τράπεζες θα επιδιώξουν να σας σύρουν στα δικαστήρια για να σας πάρουν ακόμη κι αυτό!

Συμφωνά με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας σε περίπτωση χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου ενδέχεται να επέλθουν οι εξής νομικές και οικονομικές επιπτώσεις:

■Εναρξη νομικών/δικαστικών ενεργειών για την είσπραξη της οφριλής.
■Ρευστοποίηση τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από τον δανειολήπτη ή άλλου ενεχόμενου στη σύμβαση. Το σύνολο των ενεχομένων θα εξακολουθεί να είναι υπόχρεο για τυχόν εναπομένον υπόλοιπο.

Ολοι δηλαδή στον τορβά, ακόμη και αυτός που δεν χρωστά τίποτα στην τράπεζα, αλλά το όνομά του ενέχεται στο δάνειο του δανειολήπτη.

 

Εύλογες δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού καθορίζονται τα 1.347 € καθάρα για μια τετραμελή οικογένεια (εξαιρουμένων των φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών, των ενοικίων και των δόσεων δανείου).
 

Αντίστοιχα, για έναν ενήλικα οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης καθορίζονται στα 537 ευρώ τον μήνα, για δύο ενήλικες με ένα παιδί στα 1.126 ευρώ, για δύο ενήλικες με τρία παιδιά στα 1.568 ευρώ κ.ο.κ.

Προσοχή πάντως, καθώς οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης δεν τέθηκαν για να προσδιορίσουν τα όρια αδυναμίας πληρωμής, αλλά για να προσδιορίσουν τη δυνατότητα αποπληρωμής. Οι οφειλέτες των οποίων τα εισοδήματα υπερβαίνουν το εκάστοτε ύψος των εύλογων δαπανών μπορούν να καταβάλλουν υψηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή των οφειλών τους. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έχει καθαρά έσοδα μηνιαίως πλέον αυτών που έχουν βάλει ως όριο οι τράπεζες θα πληρώνει κανονικά τα δάνειά του.
 

Υπολογίζεται από τις τράπεζες ότι σε ποσοστό 40%-45% οι οικογένειες με δύο ή τρία παιδιά βρίσκονται κάτω από το όριο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.

Φυσικά αυτά που προσφέρουν οι τράπεζες είναι ψίχουλα, αφού περιορίζονται σε ότι προβλέπει ο νόμος που είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των τραπεζών.

 

Οσο για τα δικαιώματα του οφειλέτη, αυτά απλά είναι κατ’ ευφημισμόν δικαιώματα. Ο οφειλέτης έχει καταρχήν τελεσίγραφο 15 εργάσιμων ημερών να προχωρήσει σε αποδοχή μίας από τις προτεινόμενες λύσεις, αντιπρόταση λύσεως εγγράφως έναντι αποδείξεως/παραλαβής από την τράπεζα.

 

Στην αντιπρόταση, ο οφειλέτης υποχρεούται να συνεργαστεί σε ότι του ζητηθεί. Η τράπεζα μπορεί να αποδεχθεί την αντιπρόταση, να την αναπροσαρμόσει, να την αρνηθεί, ενώ αν ο οφειλέτης αρνηθεί την πρόταση της τράπεζας θεωρείται μη συνεργάσιμος και σέρνεται στα δικαστήρια.
 

Μόνη λύση η υπαγωγή στο νόμο για τα υπερχρεωμένα

 

Οι τράπεζες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τα περιουσιακά στοιχεία όλων των δανειοληπτών μέσα και από τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος που ουσιαστικά εφαρμόζεται παράλληλα με την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας των οφειλετών από την κατάσχεση για ληξιπρόθεσμη δανειακή οφειλή. 

 

Με αυτό τον τρόπο, οι τράπεζες επιχειρούν να εκβιάσουν τον οφειλέτη ότι αν πάψει να καταβάλλει κανονικά τις δόσεις των δανείων του, η πιθανότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων του είναι πλέον πιο πιθανή και επιπλέον δεν μπορεί να σώσει ούτε καν την πρώτη κατοικία του. Οι τράπεζες καλούν κάθε οφειλέτη να παραδώσουν λεπτομερώς όλα τα στοιχεία για το σύνολο της περιουσίας τους ώστε με τη σειρά τους να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια κατασχέσεων και φυσικά ζητούν τα στοιχεία αναλυτικά για να μην χαρακτηρίζεται κανείς οφειλέτης ως πάμπτωχος και επομένως σε σημείο να μην μπορεί εκ των πραγμάτων να αποπληρώσει κανονικά τις οφειλές του. 

 

Απέναντι σε αυτή την αλητεία της Τράπεζας κατά τα άλλα της Ελλάδος και των τραπεζών, η μόνη λύση για να μην παγιδευτεί κανείς μας στη μέγκενη των τραπεζών και του διοικητή της Τράπεζας της κατά τα άλλα της Ελλάδος  είναι να σύρει τις τράπεζες στη Δικαιοσύνη. Επομένως, όσοι δεν υπαχθήκατε ακόμη στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, βιαστείτε να το κάνετε διαφορετικά κινδυνεύει όχι μόνο η κινητή κι ακίνητη περιουσία σας, όχι μόνο το ίδιο το σπίτι σας αλλά και η υγεία σας και η υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων και μη θαρρείτε ότι οι τράπεζες θα σας λυπηθούν. Δεν το έκαναν ποτέ αυτό και για κανέναν που δεν ήταν δικός τους άνθρωπος.  

 

danioliptes.gr