Χέρι στις καταθέσεις 100.000 ευρώ και άνω

Τα πάνω κάτω έρχονται ξαφνικά στον τρόπο εγγύησης των καταθέσεων από 100.000 ευρώ και άνω από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

 

Κι αυτό γιατί έχει διαπιστωθεί ότι οι πολίτες έχουν σπάσει καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ σε διάφορες καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ. Γι αυτό και το κράτος έρχεται τώρα βιαστικά να ορίσει ως όριο τις 100.000 ευρώ ανά τράπεζα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έρχεται, υπάρχουν καταθέτες που δεν είναι επιλέξιμοι για την προστασία των καταθετών τους, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες δημόσιες αρχές. Γι αυτό το νομοσχέδιο ορίζει το ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων) ως τον αποκλειστικό φορέα του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) αλλά και ως το αρμόδιο Ταμείο Εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Όμως, σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο, υπάρχουν καταθέτες που δεν είναι επιλέξιμοι για την προστασία των καταθετών τους, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες δημόσιες αρχές.

Αναλυτικότερα, οι διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπουν την εξαίρεση από προστασία και εγγύηση του ΤΕΚΕ των εν λόγω κατηγοριών καταθέσεων:

 

– Οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ.
– Οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.
– Οι καταθέσεις των δημοσίων αρχών.
– Οι καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για ίδιο λογαριασμό.
– Τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων.
– Οι καταθέσεις από συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
– Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
– Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων για ίδιο λογαριασμό.
– Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια).
– Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
– Οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί.

 

danioliptes.gr