Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ

Ηλεκτρονικό «μάτι» σε όλες τις συναλλαγές των φορολογουμένων, από τους τόκους των καταθέσεων και τις μετοχές, μέχρι τους λογαριασμούς των κινητών, της ΔΕΗ, αλλά και των δαπανών σε ιδιωτικά σχολεία και θεραπευτήρια, ρίχνει το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο των διασταυρώσεων στοιχείων που διενεργεί για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος.

 

Η «ακτινογραφία» όλων των συναλλαγών, εν όψει και της σύνταξης του περιουσιολογίου, θα γίνει μάλιστα άμεσα, αφού το υπουργείο Οικονομικών, με κατεπείγουσα εγκύκλιό του, ζητά έως τις 15 Ιανουαρίου 2016 να του σταλούν όλα τα σχετικά στοιχεία από τράπεζες, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, τα ΕΛΤΑ, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ακόμη και τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ.

 

Οι καταθέσεις

 

Προθεσμία που επεκτείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2016 για την αποστολή στοιχειών που αφορούν δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, σε κινητές αξίες με ημερομηνία χρηματικής αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ, όπως και για τα στοιχεία πιστωτικών και χρεωστικών καρτών συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης και σε ΑΤΜ. Θα πρέπει να αναφερθεί μάλιστα ότι οι τράπεζες καλούνται να στέλνουν όλα τα στοιχεία των πελατών τους οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες «υψηλού κινδύνου» για φοροδιαφυγή.

 

Με βάση πάντως τις εντολές που έδωσε χθες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, έως τις 15 Ιανουαρίου 2016, θα πρέπει να σταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΔΕ:

 

Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν όλοι οι πολίτες κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/ συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς.

 

Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.

 

Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάζονται στο ΥΠΟΙΚ τα εξής:

 

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών.

 

β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού.

 

γ) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου.

 

δ) Αριθμός λογαριασμού.

 

ε) Ποσά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos.

 

στ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217.

 

ζ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

 

Στοιχεία που αφορούν μερίσματα που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Αναφορικά διαβιβάζονται τα εξής:

 

α) Ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων.

 

β) ΑΦΜ των δικαιούχων.

 

γ) Αριθμός λογαριασμού στο ΣΑΤ (Σύστημα Αϋλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου.

 

δ) Τη ΔΟΥ στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι.

 

ε) Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα.

 

στ) ΑΦΜ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα.

 

ζ) Το ποσό του μερίσματος.

 

η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα.

 

θ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

 

Στοιχεία που αφορούν χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

 

Γι’ αυτό διαβιβάζονται τα εξής:

 

α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος

 

β) Είδος δανείου (1: Στεγαστικό, 2: Καταναλωτικό, 3: Αλλο)

 

γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ

 

δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου

 

ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο)

 

στ) Πλήθος οφειλετών/ συνοφειλετών

 

ζ) ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου

 

η) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη

 

θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη

 

Εως τις 28 Φεβρουαρίου

 

Ταυτόχρονα, όμως, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2016, θα πρέπει να σταλούν στη ΓΓΔΕ:

 

1 Στοιχεία που αφορούν δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

 

2 Το χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορά κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

 

3 Οι τράπεζες και οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά ΑΤΜ (Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές) διαβιβάζουν στοιχεία που αφορούν συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ στοιχεία που αφορούν:

 

α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,

 

β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.

 

Επίσης τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ αρχεία για τις παρακάτω ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου»:

 

α) Ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω του εκάστοτε ορίου που τίθεται με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

β) Νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το εκάστοτε όριο του ποσού που τίθεται με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Συμβόλαια ασφάλισης

 

Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν.

 

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

 

α) ΑΦΜ υπόχρεου,

 

β) Αριθμός συμβολαίου,

 

γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος,

 

δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης.

 

Ασφαλιστικές, θεραπευτήρια, σχολεία και τηλεφωνία

 

Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Εφαρμογές), σε ηλεκτρονική κατάσταση στοιχεία που αφορούν σε αποζημιώσεις που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

 

α) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου

 

β) ΑΦΜ δικαιούχου

 

γ) Ποσό αποζημίωσης

 

δ) Αριθμός δικαστικής απόφασης

 

ε) Ημερολογιακό έτος είσπραξης

 

Επίσης τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ σε ηλεκτρονική κατάσταση στοιχεία με ιατρικές πράξεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργικής.

 

Ακόμη και τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, διαβιβάζουν στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές) της ΓΓΔΕ ηλεκτρονική κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή κ.λπ.) ανά ημερολογιακό έτος.

 

Από τη σχετική υποχρέωση δεν γλιτώνουν ούτε οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που πρέπει να διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο Διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

 

Του Γιώργου Κούρου  από Νaftemporiki